NEWSLETTER:

Chcesz być informowany o nowościach w serwisie? Zostaw nam swój e-mail.

Dołącz do EFFP na Facebooku Znajdź EFFP na YouTube Znajdź EFFP na LinkedIn

uropejska Federacja Doradców Finansowych Polska (FFP Polska) to od 2013 Organizacja Pożytku Publicznego, działająca jako międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz rozpowszechniania wiedzy dotyczącej planowania finansów osobistych. Celem statutowym organizacji jest dążenie do poprawy jakości standardów wykonywania zawodu Doradcy Finansowego w Polsce.

FFP Polska jest organizacją całkowicie niezależną, powstałą w 2007 roku, zrzeszoną w Europejskiej Federacji Profesjonalistów Finansowych z siedzibą w Bad Homburg oraz w FECIF w Brukseli.
Federacja zrzesza Członków, którzy zdali międzynarodowy egzamin i uzyskali Certyfikat FFP, wydawany przez uropejska Federację Doradców Finansowych w Bad Homburg.

Aktualnie Certyfikat Specjalisty finansowego EFG (I stopień) posiada ok 1600 osób , Certyfikat Doradcy Finansowego EFC (II stopień) posiada niespełna 200 osób z całej Polski.
Certyfikowany przez FFP Doradca finansowy, zobowiązuje się do postępowania w najlepszym interesie konsumenta, zgodnie z określonymi zasadami etycznymi oraz standardami zawodu określonymi przez Federację.

Celem działalności stowarzyszenia jest również działanie na rzecz zwiększania bezpieczeństwa finansowego konsumentów, szczególnie w gospodarstwach domowych, poprzez podnoszenie świadomości finansowej społeczeństwa oraz działanie na rzecz upowszechniania wizerunku uczciwego, profesjonalnego doradcy finansowego. FFP Polska podejmuje wiele inicjatyw społecznych m.in. współpracując z  organizacjami pozarządowymi, fundacjami i uczelniami, organizując konferencje, spotkania, seminaria, na temat i na rzecz bezpieczeństwa finansowego konsumentów.

 

 

€uropejska Federacja Doradców Finansowych Polska jest także oficjalnym partnerem, organizacją akredytowaną i zrzeszoną w ramach FECIF (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiares Financiers )  -The European Federation of Financial Advisors and Intermediares(Europejska Federacja Doradców i Pośredników Finansowych). Jesteśmy reprezentantem idei FECIF w Polsce, w zakresie doradztwa finansowego.

(www.fecif.org)

 

 

Niektórzy Członkowie €FFP Polska również przynależą do FECIF - Doradcy Finansowi są wyróżnieni na liście w zakładce „Lista Certyfikowanych Doradców Finansowych”)

 

Lista Certyfikowanych Doradcó Finansowych

 

Historia Stowarzyszenia

 

16 listopada 2006 w Warszawie została powołana €uropejska Federacja Doradców Finansowych (€FFP Polska). 7 września 2007 r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia Sądu Rejestrowego. W praktyce oznacza to nabycie osobowości prawnej, czyli zdolności do czynności prawnych, a przekładając to na język potoczny, możemy w pełni realizować statutowe zadania. Tym samym €FFP Polska staje się oficjalnym partnerem, organizacją akredytowaną i zrzeszoną w ramach FECIF (Europejska Federacja Doradców i Pośredników Finansowych), to znaczy jesteśmy przedstawicielem FECIF w Polsce w zakresie doradztwa finansowego.

 

€uropejska Federacja Doradców Finansowych Polska (€FFP Polska) to niezależne, międzynarodowe stowarzyszenie działające na rzecz rozpowszechniania i potwierdzania wysokich standardów wykonywania zawodu Doradcy Finansowego w Polsce. €FFP Polska jest organizacją całkowicie niezależną, nie jest powiązana z żadną instytucją finansową. Stowarzyszenie powstało w 2007 roku jako organizacja partnerska niemieckiej €uropejskiej Federacji Profesjonalistów Finansowych z siedzibą w Bad Homburg (http://www.effp-online.de.)  Federacja zrzesza członków, którzy zdali międzynarodowy egzamin i uzyskali Certyfikat €FFP. Certyfikaty €FFP wydawane są w Bad Homburg, w Niemczech.  Aktualnie Certyfikaty €FFP Polska posiada już ponad 1600 osób z całej Polski.

 

Misja

 

Głównym założeniem €FFP jest zapewnienie klientom pewności, iż Doradca Finansowy posiadający certyfikat €FFP będzie działał w ich najlepszym interesie, zgodnie z zasadami etycznymi, planując finanse osobiste klienta, przedkładając dobro klienta nad własny zysk. Jest to jedna z podstawowych zasad etycznych, których Doradca zobowiązuje się przestrzegać od momentu uzyskania certyfikatu, a tym samym wstąpienia do grona członków €FFP.

 

€uropejska Federacja Doradców Finansowych Polska jest także oficjalnym partnerem, organizacją akredytowaną i zrzeszoną w ramach FECIF ( Fédération Européenne des Conseils et Intermédiares Financiers )  -The European Federation of Financial Advisors and Intermediares(Europejska Federacja Doradców i Pośredników Finansowych). Jesteśmy reprezentantem idei FECIF w Polsce, w zakresie doradztwa finansowego.

 

Celem Stowarzyszenia jest wpływanie na system prawny w Polsce. Od kilku lat  €FFP Polska działa i pracuje nad wprowadzeniem niezbędnych zmian i regulacji w Polskim systemie prawnym w zakresie doradztwa finansowego. W 2010 roku dzięki staraniom €FFP Polska, na listę zawodów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpisano zawód Doradcy Finansowego pod numerem 241202. Przez ostatnie miesiące Stowarzyszenie intensywnie pracowało nad opracowaniem Standardu zawodu Doradcy Finansowego. 4 lipca 2013 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej został złożony gotowy Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych dla zawodu 241202 Doradca Finansowy. Prezes €FFP Polska - Franciszek Zięba - jako przewodniczący Komisji Branżowej zatwierdził i złożył standard.

 

W listopadzie tego roku Standard Kompetencji Zawodowych dla zawodu 241202 Doradca Finansowy został oficjalnie opublikowany na stronie internetowej http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/

 

Ponadto od kilku lat €FFP Polska jest zaangażowana w tworzenie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) czyli opisu hierarchii poziomów kwalifikacji wpisywanych do zintegrowanego rejestru kwalifikacji w Polsce. Idea ta pojawiła się w Europie w 2004 r., w ślad za nią poszły Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskich Ram Kwalifikacji dla Uczenia się przez Całe. Dlatego każdy kraj (w tym także Polska) opracowuje własny model Krajowych Ram Kwalifikacji. Projekt PRK nie tylko umożliwi lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, a co za tym idzie wzrost mobilności pracowników i promowanie uczenia się przez całe życie, ale przede wszystkim pozwoli na porównywanie kwalifikacji nabywanych przez osoby z różnych krajów UE oraz wewnątrz danego kraju

 

Kolejnym celem działalności stowarzyszenia jest działanie na rzecz podnoszenia świadomości finansowej społeczeństwa oraz działanie na rzecz upowszechniania wizerunku uczciwego, Profesjonalnego Doradcy Finansowego. €FFP Polska podejmuje wiele inicjatyw społecznych m.in. współpracując z innymi organizacjami, fundacjami, organizując konferencje, spotkania, seminaria. W 2013 roku €FFP Polska dzięki swojej działalności społecznej uzyskała status  Organizacji Pożytku Publicznego.

 

€FFP Polska stawia sobie za cel konsekwentne kształcenie i podnoszenie wiedzy swoich członków. Doskonaląc swoją wiedzę oraz wgłębiając się w coraz bardziej zaawansowane poziomy Doradztwa Finansowego potwierdzone egzaminem, osoby należące do €FFP, uzyskują międzynarodowe Certyfikaty.

Certyfikacja w €FFP Polska jest 3-stopniowa. Po ukończeniu kolejnych stopni kształcenia i pomyślnym zdaniu egzaminów końcowych absolwenci uzyskują certyfikaty €FFP (€uropean Federation of Financial Proffesionals), niezależnej europejskiej instytucji certyfikującej Doradców Finansowych.

Każda osoba odbierając Certyfikat €FFP zobowiązana jest do przestrzegania Zasad Etycznych €uropean Federation of Financial Professionals, które określają cechy postawy osobistej i zawodowej, jakich oczekuje się od osób posiadających wyżej wymieniony Certyfikat.

 

Poziomy Certyfikacji:

I stopień - €uropean Financial Guide (€FG®)

II stopień- €uropean Financial Consultant (€FC®)

III stopień- €uropean Financial Planner (€FP®)

 

Zasady Etyczne


Wolą €uropejskiej Federacji Doradców Finansowych jest dążenie do utworzenia profesjonalnego i etycznego standardu zawodowego dla Doradcy Finansowego w Europie. Zasady etyczne €uropejskiej Federacji Doradców Finansowych – określają cechy postawy osobistej i zawodowej, jakich oczekuje się od osób posiadających nasz Certyfikat.Członkowie €uropejskiej Federacji Doradców Finansowych są zobowiązani do przedstawienia, na życzenie klienta, zasad etycznych oraz do wyjaśnienia znaczenia tych zasad.


Kim jest Doradca Finansowy?

 

Doradca Finansowy, według FECIF (The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries), to wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona majątku i bezpieczeństwo finansowe Klienta, poprzez analizę jego potrzeb, dobór produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności finansowej oraz przygotowanie Klienta do skorzystania z usług instytucji finansowej. Doradca Finansowy nie jest Pośrednikiem Finansowym. Stowarzyszenie czynnie uczestniczy we wszelkich inicjatywach i przedsięwzięciach, którym bliska jest idea edukacji społeczeństwa, w zakresie nie tylko planowania i zarządzania finansami osobistymi ale również standaryzacji zawodu Doradcy Finansowego. Ważne jest też określenie jego roli informacyjnej, edukacyjnej i doradczej, mającej na celu bezpieczeństwo finansowe społeczeństwa.

 

Głównym założeniem €FFP Polska jest gwarantowanie Konsumentom, iż Certyfikowany Doradca Finansowy działa w najlepszym interesie klienta, ochraniając jego majątek. Podstawowym celem €FFP Polska, poza budowaniem wspólnoty zawodowej, jest popularyzowanie usług Doradcy Finansowego i wyznaczenie roli zawodu na rynku finansowym.

 

 

 

 

Zapraszamy Do Wstępowania i Aktywnego Działania Na Rzecz Wspólnego Interesu